Privacy Policy

 

Privacybeleid SNICK Euroingredients NV

Bij SNICK Euroingredients hechten we veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle personen van wie wij gegevens verzamelen. Wij behandelen en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.  We doen er alles aan om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking, ongeoorloofde toegang of oneigenlijk gebruik.

Dit privacybeleid heeft tot doel de personen die bij die verwerkingen betrokken zijn alle informatie te verstrekken die krachtens de toepasselijke regelgeving vereist is, waaronder de informatie vereist door de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming of “GDPR”).

 Hoe verzamelen we uw gegevens:

We verzamelen uw gegevens zodra u ons zelf uw gegevens overmaakt. Dit kan per mail, sms, via onze website, mondeling (telefonisch, tijdens een bezoek aan ons/uw bedrijf, op een evenement, opleiding, ...), via afgifte van uw visitekaartje of op enig andere mogelijke wijze.

We kunnen uw gegevens ook verzamelen wanneer deze publiek toegankelijk zijn gemaakt, of wanneer u deze zelf openbaar heeft gemaakt op publieke/sociale media (vb. LinkedIn).

 Welke gegevens bewaren we:

Voor onderstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en/of verwerken:

- Identificatiegegevens: naam, voornaam, adres,...

- Contactgegevens: telefoonnummer, e-mailadres,...

- Financiële bijzonderheden: bankrekeningnummer,...

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel.

 Wat doen we met uw gegevens:

We verzamelen uw persoonsgegevens voor de doelen hieronder vermeld en zullen deze gegevens niet gebruiken voor andere doelen zonder u daarvan op voorhand te verwittigen en, indien nodig, uw toestemming daarvoor te vragen.  SNICK Euroingredients verwerkt uw persoonsgegevens onder andere voor de volgende doelen:

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- Om u te contacteren om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren

- U te informeren over wijzigingen van diensten en producten

- Voor de uitvoering van overeenkomsten

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- Het afhandelen van uw betaling

- Om wettelijke verplichtingen na te komen

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van SNICK Euroingredients.

SNICK Euroingredients zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers, overheidsinstanties of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het algemeen belang of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij uw persoonsgegevens aan derde partijen.  Ook geven wij uw contactgegevens nooit door aan derden voor commerciële doeleinden.

 Bewaartermijn:

Uw persoonsgegevens worden bewaard voor de tijd nodig voor de uitvoering van de doelstellingen zoals beschreven in deze privacy verklaring en voor de naleving van onze wettelijke verplichtingen. 

Met wie kan SNICK Euroingredients uw persoonsgegevens delen?


SNICK Euroingredients zal uw persoonsgegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend gebruiken voor de hierboven genoemde doeleinden. SNICK Euroingredients kan in het kader van haar bedrijfsvoering derden inschakelen. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, worden daarvoor de vereiste maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dat in dit kader noodzakelijk is. SNICK Euroingredients zal verder uw gegevens aan derden verstrekken in gevallen waarin zij daartoe verplicht is, zoals door een gerechtelijk bevel, of als zij daarvoor voorafgaande toestemming heeft gekregen.

 Rechten van de betrokkene:

U heeft het recht om uw gegevens te raadplegen, wijzigen, overdragen, beperken of te verwijderen.  Wenst u dit te doen, dan kan u hiervoor een e-mail sturen naar het e-mailadres salessupport@snick.be, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart. Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld.  Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn.  Bezwaar tegen het gebruik van uw e-mailadres voor nieuwsbrieven, promoties en marketingacties van SNICK Euroingredients, kan u heel eenvoudig zelf uitoefenen. In elke e-mail die u in dit verband van ons krijgt, heeft u steeds de mogelijkheid om u uit te schrijven.

Wanneer er sprake is van een datalek waardoor uw rechten en uw bescherming van persoonsgegevens dreigen te worden geschonden en er dus een hoog risico is, zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd conform de Verordening.

SNICK Euroingredients neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via salessupport@snick.be.

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), op het volgende adres: Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 Aangaande minderjarigen:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via salessupport@snick.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 Informatie op de website en aansprakelijkheid:

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe de geldende algemene verkoopsvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. SNICK Euroingredients bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of een deel ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van SNICK Euroingredients.

De informatie over onze producten die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als bindende voorschriften worden beschouwd.

SNICK Euroingredients aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met de onderneming. SNICK Euroingredients  is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

We kunnen koppelingen opnemen naar websites en services van derden die niet door ons worden beheerd en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. We raden u aan de privacyverklaring te lezen wanneer u dergelijke websites, en bij uitbreiding alle websites, bezoekt.

Vragen, opmerkingen of klachten
Voor vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door SNICK Euroingredients kunt u contact opnemen via SNICK Euroingredients, De Leiteweg 13, 8020 Oostkamp, tel: +32 (0)50 36 16 85, e-mail: info@snick.be. 

Voorts heeft u op grond van de toepasselijke privacy wet- en regelgeving het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende entiteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Wijzigingen:

SNICK Euroingredients kan ten alle tijde om uiteenlopende redenen verbeteringen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in dit privacy statement. De meest actuele versie kan u te allen tijde inzien op onze website.