Algemene verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van SNICK EuroIngredients NV
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing alleen op die aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van zaken (nader te noemen
“zaken”) waarbij SNICK EuroIngredients NV (nader te noemen als “SEI”) als aanbieder respectievelijk verkoper optreedt en niet op die zaken waarin SEI als officiële intermediair voor een
derde partij optreedt.
1.2 Afwijking van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden overeengekomen.
1.3 Algemene voorwaarden, in welke vorm of onder welke benaming ook, van de Contractpartij (nader te noemen “Contractpartij”) zijn niet van toepassing.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Een aanbieding van SEI is vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk uit de aanbieding het tegendeel blijkt.
2.2 De in catalogi of andere documentatie van SEI opgenomen prijzen, gegevens en/of specificaties zijn aan wijzigingen onderhevig en binden SEI niet, tenzij deze prijzen, gegevens en/of
specificaties uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
Artikel 3: Totstandkoming van een overeenkomst
3.1 Indien een schriftelijk order door de Contractpartij wordt geplaatst naar aanleiding van een vaste aanbieding van SEI dan komt de overeenkomst tot stand op het moment dat het order door
SEI wordt ontvangen.
3.2 Gaat aan een schriftelijke order van de Contractpartij geen aanbieding van SEI vooraf of volgt een order op een vrijblijvende aanbieding van SEI, dan komt de overeenkomst tot stand op het
moment dat, hetzij de schriftelijke orderbevestiging door SEI wordt verzonden, hetzij de zaken overeenkomstig de order door SEI worden geleverd.
3.3 In geval een overeenkomst mondeling wordt aangegaan, wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot het moment waarop de schriftelijke bevestiging van de order door SEI wordt
verzonden. Het niet verzenden van de schriftelijke orderbevestiging binnen 30 dagen na het aangaan van de mondelinge overeenkomst, ontbindt de overeenkomst door het enkele verloop van
deze termijn.
In afwijking van het hiervoor bepaalde, wordt de opschorting ook ongedaan gemaakt, indien binnen de termijn van 30 dagen na het sluiten van de mondelinge overeenkomst, de zaken
overeenkomstig de order door SEI worden geleverd.
3.4 Indien en voor zover de procedure als bedoeld in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel plaatsvindt door middel van fax of e-mail, worden de fax/e-mailberichten gelijkgesteld aan schriftelijke
stukken. Ditzelfde geldt voor kennisgevingen van de ene partij aan de andere; .
Artikel 4: Prijzen
De prijzen luiden in EURO/kg, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte of catalogi, en zijn inclusief standaardverpakking, exclusief BTW, exclusief alcoholaccijns, en zijn gebaseerd op de
leveringscondities “EX WORKS Ruddervoorde”, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
Artikel 5: Levering
5.1 Voor de interpretatie van leveringscondities zijn van toepassing de ‘Incoterms’, editie 2020 uitgegeven door de Internationale kamer van Koophandel.
5.2 Levering geschiedt DAP tenzij anders overeengekomen tussen de partijen.
5.3 SEI mag deelleveringen verrichten.
5.4 Opgegeven levertijden zullen nooit beschouwd worden als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. SEI zal echter het redelijkerwijs mogelijke doen om levering op of
binnen de opgegeven levertijd te realiseren.
5.5 Zodra SEI kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die realisering van de levering op of binnen de opgegeven levertijd onmogelijk maken, geeft SEI hiervan zo spoedig mogelijk
schriftelijk bericht aan de Contractpartij, onder opgave van de verwachte nieuwe levertijd.
5.6 Indien de verhindering van de nakoming, zoals in het vorige lid bedoeld, langer dan 3 maanden aanhoudt, heeft de Contractpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.7 Ontbinding overeenkomstig het bepaalde in lid 6 heeft tot gevolg dat de Contractpartij de kosten zal vergoeden die SEI heeft gemaakt ter voorbereiding van de uitvoering van de
overeenkomst.
Artikel 6: Risico en Eigendom
6.1 Het risico van de zaken gaat van SEI over op de Contractpartij op het moment van levering.
6.2 Indien de Contractpartij in verzuim is met het verrichten van een handeling, waarmee zij aan de levering moet meewerken, kan SEI de zaken als geleverd beschouwen en deze opslaan en
verzekeren gedurende een redelijke termijn, een en ander voor rekening en risico van de Contractpartij.
6.3 Indien het verzuim van de Contractpartij langer dan 3 maanden aanhoudt, heeft SEI het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat SEI tot enige schadevergoeding is gehouden en
onverminderd SEI verder toekomende rechten.
6.4 De eigendom van de zaken gaat van SEI over op de Contractpartij eerst nadat de Contractpartij de koopprijs en al het overige dat de Contractpartij uit hoofde van enige koopovereenkomst,
alsmede ter zake van een vordering wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten aan SEI is verschuldigd, heeft voldaan.
Artikel 7: Betaling
7.1 Betaling vindt plaats na levering binnen 30 dagen na factuurdatum. Klachten omtrent de factuur moeten worden geformuleerd binnen de vijf (5) dagen na factuurdatum en dit per
aangetekende brief.
7.2 Door de Contractpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al
vermeldt de Contractpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.3 Bij niet tijdige betaling is de Contractpartij van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en is de Contractpartij gehouden tot vergoeding van de
nalatigheidsinterest van 12% op het verschuldigde bedrag, vanaf de vervaldatum van de factuur, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van EUR 50,00.
7.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die SEI moet maken tot verhaal van haar vordering(en), zijn geheel voor rekening van de in verzuim zijnde Contractpartij. De
buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van EUR 250,00 - exclusief BTW
7.5 Het is de Contractpartij niet toegestaan bij wijze van compensatie betalingsverplichtingen van SEI uit anderen hoofde dan deze overeenkomst in mindering te brengen, op hetgeen de
Contractpartij ter zake van deze overeenkomst is verschuldigd.
7.6 SEI heeft het recht om in door haar te bepalen gevallen te verlangen dat de Contractpartij, voordat levering plaatsvindt, tot zekerheid van de nakoming van haarverplichtingen uit de
overeenkomst, een onherroepelijke en onvoorwaardelijke bankgarantie doet afgeven door een voor SEI acceptabele bankinstelling.
Artikel 8: Overdracht van Rechten en Verplichtingen
SEI heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen en de uitoefening van haar rechten uit deze overeenkomst over te dragen aan één of meer derden. SEI geeft van een zodanige
overdracht schriftelijk kennis aan de Contractpartij.
Artikel 9: Industriële en Intellectuele eigendom
9.1 De Contractpartij erkent dat SEI de enige en exclusieve eigenaar of licentiehouder is en blijft van alle intellectuele eigendomsrechten op de zaken. De Contractpartij erkent tevens dat SEI de
enige en exclusieve eigenaar is en blijft van alle intellectuele eigendomsrechten, die ontstaan door, c.q. het gevolg zijn van de uitvoering van de overeenkomst door SEI of door derden, die
door haar bij uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan alle geregistreerde, niet-geregistreerde of aanvragen voor handelsnamen,
merken, domeinnamen, octrooien, auteursrechten, databankrechten, tekeningen, modellen, ontwerpen, handelskenmerken en eender welke know-how op dewelke SEI intellectuele
eigendomsrechten kan laten gelden en die eigendom zijn van of in licentie gegeven zijn aan SEI.
9.2 Aan de Contractpartij zal op geen enkele wijze enig recht of licentie worden toegekend in relatie tot de voormelde intellectuele eigendomsrechten. In het bijzonder zal het de Contractpartij niet
zijn toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten te laten registreren of te gebruiken in zijn eigen belang of als deel van zijn handelsnaam.
9.3 Indien de Contractpartij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst monsters, specificaties e.d.m. aan SEI ter beschikking heeft gesteld, zal de Contractpartij SEI vrijwaren tegen elke
vordering voortvloeiend uit beweerde inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden op deze monsters, specificaties, e.d.m. De Contractpartij zal alle schade die SEI en derden als
gevolg van een dergelijke vordering zou lijden, vergoeden.
Artikel 10: Kwaliteit, Keuring
10.1 De Contractpartij verifieert bij levering of de zaken aan de overeengekomen specificaties voldoen en reclameert schriftelijk bij SEI binnen vijf (5) dagen na levering indien zij naar haar mening
hieraan niet voldoen, met uitzondering van zichtbare schade, dewelke onmiddellijk na ontvangst van de levering door de Contractpartij aan SEI via email moet bekendgemaakt worden. De
Contractpartij zal de zichtbare schade eveneens op de transportdocumenten vermelden.
10.2 In het geval als bedoeld in het vorige lid, houdt de Contractpartij de zaken als zodanig herkenbaar apart voor inspectie door SEI en zal de Contractpartij de zaken noch geheel noch gedeeltelijk
verwerken.
10.3 Partijen overleggen gezamenlijk binnen 14 dagen na levering over de klacht van de Contractpartij. Indien partijen geen overeenstemming bereiken, zal binnen een maand na levering, keuring
plaats vinden door een door partijen gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke keuringsinstantie of expert.
10.4 Als de zaken niet aan de overeengekomen specificaties voldoen, beoordeelt de keuringsinstantie of de expert tevens of de afwijking vóór of na levering is ontstaan.
10.5 Uitsluitend indien de afwijking vóór levering is ontstaan, zullen ter keuze van SEI de zaken worden vervangen, dan wel zal het gedeelte van de koopprijs dat reeds door de Contractpartij is
voldaan aan haar worden gerestitueerd na ontvangst van de zaken door SEI.
10.6 De kosten van de keuring zijn voor rekening van de partij wiens oordeel door de keuring wordt weerlegd, tenzij partijen tevoren overeenkomen deze kosten gezamenlijk te dragen.
10.7 Een keuringsonderzoek als bedoeld in dit artikel schort de betalingsverplichtingen van de Contractpartij niet op.
Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 SEI is uitsluitend aansprakelijk voor de schade die het directe en onmiddellijke gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover de Contractpartij aantoont dat die schade
is te wijten aan de schuld van SEI, dan wel krachtens de wet..
11.2 De aansprakelijkheid van SEI overeenkomstig het vorige lid is beperkt tot maximaal het bedrag van de waarde van de zaken , tenzij de Contractpartij aantoont dat de schade het gevolg is van
grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet in hoofde van SEI.
11.3 SEI is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enigerlei vorm van indirecte schade, waaronder begrepen (doch niet beperkt tot) het derven van winsten of inkomsten, het lijden van verlies
inclusief produktieverlies, kosten van stilstand of vertraging, boetes of kortingen en alle betalingen aan derden.
11.4 De Contractpartij vrijwaart SEI voor alle aanspraken van derden op vergoeding van schade zoals omschreven in lid 3 van dit artikel.
11.5 De Contractpartij zal SEI zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte stellen van aanspraken op schadevergoeding zoals omschreven in dit artikel.
Artikel 12: Beëindiging
12.1 In geval van tekortkoming door de Contractpartij in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst of van andere overeenkomsten die daaruit voortvloeien, alsmede in geval van
haar faillissement of uitstel van betaling en in geval van stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee vergelijkbare toestand van de onderneming van de Contractpartij, is zij van
rechtswege in verzuim. Alsdan heeft SEI het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van
een schriftelijke kennisgeving aan de Contractpartij en/of uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen, zonder dat
SEI tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele SEI verder toekomende rechten.
12.2 Alle vorderingen die SEI in deze gevallen op de Contractpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
Artikel 13: Overmacht
13.1. Een geval van overmacht is elk voorval of omstandigheid dat buiten de controle van de partijen valt en dat niet aan enige fout of nalatigheid van één van de partijen te wijten is en dewelke
niet door redelijke zorgvuldigheid van de getroffen partij kon verhinderd worden. Het gaat om de volgende gevallen: (a) rellen, oorlog, invasie, lockdown ten gevolge van een pandemie, daden
van buitenlandse vijandigheid, terrorisme, burgeroorlog, rebellie, revolutie, militaire opstand of militaire machtsovername, gedwongen onteigening door een staatsinstelling of door een ander
overheid; (b) straling of contaminatie, radioactiviteit van nucleaire brandstof of van nucleaire afval; (c) aardbeving, overstroming, brand of enig andere natuurlijke catastrofe, met uitsluiting
van weersomstandigheden van welke aard ook; en (d) nationale stakingen of sectorale conflicten op nationaal niveau of staking door personen die niet door de getroffen partij tewerkgesteld
zijn, van diens onderaannemers of leveranciers, op voorwaarde dat deze staking een wezenlijk deel van de contractuele verplichtingen van de overeenkomst aantasten, met uitsluiting van enig
sectoraal conflict dat betrekking heeft op de uitvoering van de contractuele verplichtingen van de overeenkomst (hieronder "Overmacht").
13.2. SEI is niet aansprakelijk voor het niet naleven van haar verplichtingen onder de overeenkomst, indien deze niet-naleving aan Overmacht te wijten is. Overmacht schort de levertermijn op. SEI
zal de Contractpartij hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen. Voor alle duidelijkheid, overmacht zal de Contract partij niet vrijstellen van het tijdig betalen
van facturen die reeds voor de datum van de Overmacht vervallen zijn. Overmacht zal de Contractpartij geen recht geven op enige compensatie of vergoeding.
Artikel 14: Toepasselijk recht, geschillen
14.1 Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende
overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in het arrondissement Brugge.
14-7-2020
SNICK EuroIngredients NV – De Leiteweg – B-Ruddervoorde– België - BTW: BE0451430773